شبکه علمی پژوهشی بررسی نظریه های جامعه شناسی در طول تاریخ و دوران معاصر
در این بخش شما عزیزان را با منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم اجتماعی آشنا خواهم ساخت و در ضمن سعی خواهم کرد هر آنچه برای راهنمائی داوطلبان ارشد رشته های علوم اجتماعی بالاخص جامعه شناسی لازم و ضروری باشد ناگفته باقی نگذارم !


منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم اجتماعی :


منابع جامعه شناسی


نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

1ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

۳-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی/ دکتر تنهایی

۴-جامعه شناسی نظری (مبانی اصول و مفاهیم)/ دکتر تنهایی

۵ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي

۶-نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي

۷ـ جزوة نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر عبدالهي (دانشگاه علامه)

۸ـ مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي / ريمون آرون. ترجمة باقر پرهام

روش تحقيق در علوم‌اجتماعي

1ـ پيمايش در تحقيقات اجتماعي / دواس،دي.اي/(1376)، ترجمة هوشنگ نايبي /تهران/ نشرني/چاپ اول

2ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر رفيع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شركت‏ سهامي انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏هاي تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) / دكتر ساروخاني، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انساني/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / ترز بيكر، ترجمه دكتر نايبي ، نشر ني

5-استدلال‏ آماري در جامعه‏شناسي / مولر، ترجمه هوشنگ نايبي/چاپ اول / تهران/ نشرني

6- روش تحقيق كاربردي / دكتر ازكيا / جلد اول / انتشارات كيهان

7- درآمدي بركاربرد  آمار در تحقيقات اجتماعي

8- سؤالات  آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 1385

زبـان

1ـ زبان عمومي

2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و ….

3ـ مفاهيم و اصلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز                   

 …حوزه‌هاي جامعه‌شناسي

1ـ جزوة جامعه‌شناسي شهري / دكتر صديق سروستاني

2ـ جزوة جامعه‌شناسي انحرافات/ دكتر صديق سروستاني

3ـ جامعه‌شناسي انحرافات / دكتر سخاوت

4ـ جزوة جامعه‌شناسي صنعتي / دكتر صديق سروستاني

5ـ جامعه‌شناسي ارتباطات/ دكتر ساروخاني

6ـ جامعه‌شناسي خانواده / دكتر ساروخاني

 7ـ جامعه‌شناسي پزشكي / دكتر توكل

 8ـ جامعه‌شناسي روستايي/ دكتر وثوقي

  9ـ جامعه‌شناسي روستايي / دكتر ازكيا

 10ـ جامعه‌شناسي توسعه / دكتر ازكيا

11ـ جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي / دكتر ازكيا

12ـ  جزوة روانشناسي اجتماعي / دكتر محسني تبريزي

 13ـ جزوة جامعه‌شناسي انقلاب / دكتر پناهي (دانشگاه علامه)

 14ـ انقلاب و بسيج سياسي / دكتر بشيريه

 15ـ تئوري‌هاي انقلاب / استانفورد كوهن، ترجمة عليرضا طيب

۱۶ـ تغييرات اجتماعي / گي‌، روشه ، ترجمة دكتر وثوقي

 17ـ جامعه‌شناسي سازمان‌ها/ آقاي صبوري

 18ـ جامعه‌شناسي كار و شغل / دكتر توسلي

 19ـ جزوة جامعه‌شناسي آموزش و پرورش / دكتر توسلي

20- جامعه‌شناسي آموزش و پرورش/ دكتر علاقه‌بند

 21ـ جامعه‌شناسي سياسي / دكتر بشيريه

۲۲جامعه‌شناسي ادبيات / دكتر كتبي

23ـ قشربندي اجتماعي/ دكتر ملك، انتشارات پيام‌نور

 24ـ جامعه‌شناسي/ گيدنز

 

 


منابع رشته های پژوهشگری

 


نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

1ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ جزوه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي/ خانم‌دكتر فريده ممتاز(جزوه‌ در مركز آموزش ‌جهاد ‌دانشگاهي ‌موجود ‌است)

3ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي دردوران معاصر / جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

4ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر غلامعباس توسلي

 

روش تحقيق در علوم‌اجتماعي

1ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر فرامرز رفيع‌پور(1370)، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ چهارم

2- تكنيك‏هاي خاص تحقيق / دكتر رفيع‏پور

3- پيمايش در تحقيقات اجتماعي / دواس، اي ، ترجمة هوشنگ نايبي ، نشر ني، تهران، چاپ اول

4- نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / بيكر- ترزال ، ترجمه هوشنگ نايبي، نشرني

5- تكنيك‏هاي خاص تحقيق / دكتر قاضي طباطبايي

 

زبـان

1ـ زبان عمومي

2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي، متون تخصصي هورتون و ….

3ـ مفاهيم و اصلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز 

 

آمار و رياضي

 

1-        كتاب روش‌هاي آماري/ دكتر كريم منصور‌فر، انتشارات دانشگاه تهران.

2ـ رياضيات براي دانشجويان علوم اجتماعي/ دكتر كريم منصور‌فر، نشر سمت

3-      استدلال آماري در جامعه شناسي / مولر ، ترجمة دكتر نايبي ، نشر ن

    جزوه آمار مقدماتي و آمار براي علوم اجتماعي/ دكتر مسعود چلبي، دانشگاه شهيد بهشتي.

  

 

 

 

 

 


منابع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی  و رفاه اجتماعی

 


 

      نظريه‌هاي جامعه‌شناسي      

 

1ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

3ـ درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی/ دکتر تنهایی

4- نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي

5ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي

6ـ جزوة نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر عبدالهي (دانشگاه علامه)

7ـ مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي / ريمون آرون. ترجمة باقر پرهام

      روش تحقيق در علوم‌اجتماعي

1ـ پيمايش در تحقيقات اجتماعي / دواس،دي.اي/(1376)، ترجمة هوشنگ نايبي /تهران/ نشرني/چاپ اول

2ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر رفيع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شركت‏ سهامي انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏هاي تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) / دكتر ساروخاني، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انساني/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / ترز بيكر، ترجمه دكتر نايبي ، نشر ني

5-استدلال‏ آماري در جامعه‏شناسي / مولر، ترجمه هوشنگ نايبي/چاپ اول / تهران/ نشرني

6- روش تحقيق كاربردي / دكتر ازكيا / جلد اول / انتشارات كيهان

7- درآمدي بركاربرد  آمار در تحقيقات اجتماعي

8- سؤالات  آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 1385

      زبـان

1ـ زبان عمومي

2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و ….

3ـ مفاهيم و اصلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز 

 

      حوزه‌هاي برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي

1ـ تامين اجتماعي:

الف: كتاب تأمين اجتماعي ـ دكتر طالب، انتشارات آستان قدس رضوي

ب‌: كتاب تامين اجتماعي، دكتر پناهي، انتشارات موسسه تامين اجتماعي

2ـ رفاه اجتماعي:

الف:كتاب نظربه رفاه نوشته توني فيتزپتربك ترجمه هرمزهمايون‌پور»نشرگام‌نو

ب :رفاه اجتماعي ـ دكتر زاهدي اصل

 

 

ج‌: رفاه اجتماعي ـ باري ترجمه سيد مرتضي نوربخش

چ: نظريه رفاه ـ پيتس فريتريك: ترجمه: هرمز همايون‌پور(گام نو ـ پژوهش در تأمين اجتماعي)

ح: كتاب، جهان رها شده، سخنراني آنتوني گيدنز، انتشارات علم و ادب

3ـ جامعه‌شناسي توسعه:

الف: جامعه‌شناسي توسعه، دكتر ازكيا ودكتر غفاري ، انتشارات كلمه

ب:جامعه شناسي تغييرات اجتماعي تالبف دكترغفاري آقاي ابراهبمي

ج‌: تغييرات اجتماعي و توسعه ـ آلوين‌سو، توجمه مظاهري

4ـ برنامه‌ريزي

الف: جزوه “كليات برنامه‌ريزي” دكتر انصاري

5ـ سازماندهي و مديريت:

الف:كتاب اصول مديريت تاليف دكتررضائيان

ب: كتاب “سازماندهي و مديريت“ دكتر اميركبيري

ج‌: كتاب “سازماندهي و مديريت “ دكتر اقتداري

6ـ تعاون:

الف : مباني تعاون ـ دكتر انصاري ـ انتشارات پيام نور

ب‌: اصول و انديشه‌هاي تعاوني “دكتر طالب، انتشارات دانشگاه تهران

پ‌: جزوه سير تحول تعاونيها ، دكتر حميد انصاري

ت : جزوه انواع و كاركرد تعاوني‌ها، دكتر حميد انصاري

ث : زمينه‌ها و شيوه‌هاي همياري، دكتر مهدي طالب

ج: كتاب ”حقوق تعاون” دكتر حسني    

7ـ اقتصاد:

1. كتاب اقتصاد كلان تأليف يوسف فرجي_ روزبهاني

2. كتاب اقتصاد خرد سالواتوره و محسن نظري

3. كتاب اقتصاد  نوشته ساموئد سن و نورد هاوس و ترجمه نوروزي و رحماندوست

4. جزوات “اصول علم اقتصاد “ دكتر موسايي، ”اقتصاد خرد“ دكتر موسايي ،”اقتصاد كلان“ دكتر

5.  "اقتصاد خرد" دكتر موسايي 

6. كتاب “اقتصاد ايران“ دكتر ابريشمي

7. كتاب “اقتصاد ايران“ دكتر رزاقي

8. كتاب, نفت، دولت و صنعتي شدن ـ نوشته: مسعود كارشناس، انتشارات گام‌نو.

 

 

 

 

 

 


منابع رشته مطالعات زنان

 


 

««« براساس سرفصل‌هاي گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا (س) »»»

الف ـ مباني

    1ـ جامعه‌شناسي / آنتوني گيدنز، ترجمه منوچهر صبوري

    2ـ مباني روانشناسي/ هيلگارد

    3ـ مباني جامعه‌شناسي / بروس كوئن

ب ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

    1ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

    2ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

    3ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي

    4ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي   

ب‌ـ روش تحقيق

    1ـ روش تحقيق در علوم‌اجتماعي جلد اول / دكتر ساروخاني

    2ـ مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني / دكتر دلاور

    3ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر فرامرز رفيع‌پور

4- نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / بيكر- ترز ال، ترجمة هوشنگ نايبي ، نشر ني

5-استدلا‏ل آماري در جامعه شناسي / مولر ، ج اچ و ديگران ، ترجمة هوشنگ نايبي ، نشر ني

6- آمار و احتمالات كاربردي / دلاور

ج ـ حوزه‌ها

    1ـ نظام حقوق زن در اسلام / استاد مطهري

    2ـ حقوق خانواده/ محقق داماد

    3ـ تفسير سورة نور و نساء

4ـ حقوق خانواده/ دكتر ناصر كاتوزيان

5ـ مختصر حقوق خانواده/ دكتر اسدا... امامي و دكتر سيد حسين صفايي

د ـ زبان

    1ـ زبان عمومي

    2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و ….

    3ـ مفاهيم و اصلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) وجامعه‌شناسي گيدنز 

 

 

 

 

 

 

 


منا بع کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعه

 


نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

1ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

۳-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی

۴ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي

۵ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي

۶ـ جزوة نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر عبدالهي (دانشگاه علامه)

۷ـ مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي / ريمون آرون. ترجمة باقر پرهام

روش تحقيق در علوم‌اجتماعي

1ـ پيمايش در تحقيقات اجتماعي / دواس،دي.اي/(1376)، ترجمة هوشنگ نايبي /تهران/ نشرني/چاپ اول

2ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر رفيع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شركت‏ سهامي انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏هاي تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) / دكتر ساروخاني، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم   انساني/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / ترز بيكر، ترجمه دكتر نايبي ، نشر ني

5-استدلال‏ آماري در جامعه‏شناسي / مولر، ترجمه هوشنگ نايبي/چاپ اول / تهران/ نشرني

6- روش تحقيق كاربردي / دكتر ازكيا / جلد اول / انتشارات كيهان

7- درآمدي بركاربرد  آمار در تحقيقات اجتماعي

8- سؤالات  آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 1385

زبـان

1ـ زبان عمومي

2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و ….

3ـ مفاهيم و اصلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز 

 

حوزه های توسعه

1ـ جامعه‌شناسي توسعه:

الف: جامعه‌شناسي توسعه ـ دكتر ازكيا و غفاري، انتشارات كلمه

ب‌: جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران، دكتر ازكيا

ج: تغييرات اجتماعي و توسعه. آلوين‌سو، ترجمه مظاهري، انتشارات مطالعات راهبردي

2ـ جامعه‌شناسي روستايي:

الف: جامعه‌شناسي روستايي، دكتر وثوقي، انتشارات كيهان

ب‌: جامعه‌شناسي توسعه و توسعه نيافتگي، دكتر ازكيا، انتشارات اطلاعات

ج‌: مقدمه‌اي بر جامعه‌شناسي روستايي ، دكتر ازكيا

د: مديريت روستايي در ايران ، دكتر مهدي طالب

3ـ برنامه‌ريزي:

الف: جزوه، كليات برنامه‌ريزي، دكتر انصاري

4ـ سازماندهي و مديريت:

الف: كتاب ”سازماندهي و مديريت“، دكتر امير كبيري

ب‌: كتاب ”سازماندهي و مديريت“، دكتر اقتداري

5ـ تغييرات اجتماعي:

الف: تغييرات اجتماعي، گي‌روشه، ترجمه دكتر وثوقي

 

 


منابع رشته ارتباطات

 


 

الف ـ مباني كلي ارتباطات اجتماعی

(مباحث شناخت وسايل ارتباط جمعي، نظريه‌هاي ارتباط جمعي، حقوق ارتباط جمعي، ارتباطات بين‌المللي، مخاطبان ارتباطات)

 كتاب وسائل ارتباط جمعي، تأليف دكتر كاظم معتمد‌نژاد،تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1371.

كتاب حقوق مطبوعات، تأليف دكتر كاظم معتمد‌نژاد، تهران: انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام1379.

كتاب ارتباط‌شناسي، تأليف دكتر مهدي محسنيان‌راد، تهران: انتشارات سروش، 1369.

 كتاب جامعه‌شناسي وسائل ارتباط جمعي ، تأليف ژان‌كازنو، ترجمه دكتر ساروخاني و دكتر محسني، تهران: انتشارات اطلاعات، 1365.

 كتاب مباني ارتباط جمعي، تأليف دكتر سيد‌محمد دادگران، تهران: انتشارات فيروزه، 1374.

كتاب يك جهان، چند صدا، ويرايش شون‌مك برايد، ترجمه ايرج‌پاد، تهران: انتشارات سروش، 1369.

كتاب كاربرد نظريه‌هاي ارتباطات، تأليف ويندال، سيگنايرز و اولسون، ترجمه دكتر علي‌رضا دهقان، تهران: انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1376.

كتاب نظريه‌ رسانه‌ها، تأليف فرد اينگليس، ترجمه محمود حقيقت كاشاني، تهران: انتشارات مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1377.

 كتاب ارتباطات اقناعي، تأليف اتولربينگر، ترجمه علي رستمي، تهران: انتشارات مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1376.

 كتاب تلويزيون در زندگي كودكان ما، تأليف شرام، لابل، پاركر، ترجمه محمود حقيقت‌كاشاني، تهران: انتشارات مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1377.

مقالات مربوط در فصلنامه رسانه

كتاب مفاهيم و نظريه‌هاي ارتباطات، تأليف دكتر هرمز مهرداد، سال 1379.

ب‌ـ اصول روزنامه‌نگاري:

(مباحث دروس: شيوة نگارش فارسي در مطبوعات، اصول روزنامه‌نگاري، روزنامه‌نگاري عملي 1 و 2، ويراستاري و مديريت اخبار)

كتاب روزنامه‌نگاري، با فصلي جديد در بازنگري روزنامه‌نگاري معاصر، تأليف دكتر كاظم معتمد‌نژاد با همكاري دكتر ابوالقاسم منصفي، تهران: نشر سپهر، 1368.

كتاب روزنامه‌نگاري نوين،تأليف دكتر نعيم بديعي و حسين قندي، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1378.

 كتاب مقاله‌نويسي، تأليف حسين قندي، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، 1376.

كتاب شيوة نگارش فارسي در مطبوعات، تأليف شادروان حسين عماد افشار، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، 1372.

                                     

ج ـ زبان تخصصي (انگليسي):

در حد درك متون تخصصي ارتباطات اجتماعي و واژگان.

كتاب خاصي مورد نظر نمي‌باشد. مطالعه كتاب‌هاي تخصصي به زبان انگليسي توصيه مي‌شود. مانند:

 كتاب انگليسي براي دانشجويان روزنامه‌نگاري و علوم ارتباطات، تأليف دكتر سيد‌محمد ضياء حسيني و فهيمه معرفت، تهران: انتشارات سمت، 1997.

 كتاب زبان انگليسي تخصصي روابط عمومي و ارتباطات، تأليف علي‌ مير‌سعيد قاضي و هوشنگ عباس‌زاده، تهران: انتشارات موسسة نشر علم نوين، 1377.

كتاب انگليسي رسانه و سياست، تأليف دكتر علي‌‌اصغر كيا، تهران: انتشارات سايه روشن ، 1380.

د – تاريخ معاصر ايران و جهان و مسايل بين‌المللي مهم معاصر:

منابع خاصي مورد نظر نيست، مطالعه تاريخ معاصر از آغاز قرن نوزدهم به بعد و مسايل بين‌المللي جهان از جنگ بين‌الملل دوم به بعد پيشنهاد مي‌شود.

هـ ـ آمار و روش تحقيق:

 (در حد مباحث دروس آمار در علوم اجتماعي، روش تحقيق در علوم اجتماعي، تحليل محتواي پيام‌هاي ارتباطي در دورة كارشناسي رشتة علوم ارتباطات اجتماعي)

كتاب روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي، تأليف ببي، ارل. ترجمه رضا ـ فاضل انتشارات سمت.

كتاب مباني پژوهش در علوم رفتاري، تأليف فرد كرلينجر، ترجمه حسن پاشا شريفي و دكتر جعفر نجفي زند، جلد اول و دوم، تهران: انتشارات آواي نور، 1374.

جزوه روش‏تحقيق دكتر عبداللهيان، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

   

كتاب كند و كاوها و پنداشته‌ها، تأليف دكتر فرامرز رفيع‌پور، تهران: انتشارات شركت انتشار، 1372.

كتاب احتمالات و آمار كاربردي در روان‌شناسي و علوم تربيتي، تأليف دكتر علي‌دلاور، تهران: انتشارات رشد.

استدلال آماري در جامعه‏شناسي ، مولر، ج، اچ و ديگران(1378)، ترجمة هوشنگ نايبي،چاپ اول،نشر ني

سؤالات آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 1385

 

 

 


منابع جمعیت شناسی

 


نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

1ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

3ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي

4ـ مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي / ريمون آرون. ترجمة باقر پرهام

5ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي

6ـ جزوة نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر عبدالهي (دانشگاه علامه)

روش تحقيق در علوم‌اجتماعي

1ـ پيمايش در تحقيقات اجتماعي / دواس،دي.اي/(1376)، ترجمة هوشنگ نايبي /تهران/ نشرني/چاپ اول

2ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر رفيع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شركت‏ سهامي انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏هاي تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) / دكتر ساروخاني، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انساني/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / ترز بيكر، ترجمه دكتر نايبي ، نشر ني

5-استدلال‏ آماري در جامعه‏شناسي / مولر، ترجمه هوشنگ نايبي/چاپ اول / تهران/ نشرني

6-   روش تحقيق كاربردي / دكتر ازكيا / جلد اول/ انتشارات كيهان

7- درآمدي بركاربرد  آمار در تحقيقات اجتماعي

8- سؤالات  آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 1385

زبـان

1ـ زبان عمومي

2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و ….

3ـ مفاهيم و اصطلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و

   جامعه‌شناسي گيدنز 

 

حوزه‌هاي جمعيت‌شناسي(ضريب 3)

1ـ مباني جمعيت‌شناسي/ دكتر مهدي اماني، انتشارات سمت

2ـ مباني جمعيت‌شناسي/ دكتر تقوي

3ـ جمعيت‌شناسي عمومي/ دكتر جمشيد بهنام

4ـ جمعيت‌شناسي جهان/ دكتر مهدي اماني

5ـ روشهاي تحليل جمعيت‌شناسي/ پولارد و ديگران، ترجمه دانشگاه شيراز

6ـ روشهاي تحليل جمعيت‌شناسي/ دكتر حبيب‌اله زنجاني

7ـ روشهاي تحليل جمعيت‌شناسي/ دكتر شهلا كاظمي‌پور

8ـ روشهاي تحليل جمعيت‌شناسي/ دكتر اسماعيل مجد آبادي و ...

9ـ كاربرد جمعيت‌شناسي/ دكتر تقوي

11ـ جمعيت، توسعه و بهداشت باروري/ دكتر محمد ميرزائي، دكتر زنجاني و ديگران

12ـ نظريات جمعيت‌شناسي/ دكتر احمد كتابي

13ـ جزوه جمعيت‌شناسي اقتصادي، اجتماعي/ دكتر محمد ميرزائي

14ـ مقدمات آمار/ دكتر كريم منصورفر         

 

 


منابع انسان‌شناسی


 

نظريه‌هاي جامعه‌شناسي

 

1ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

3ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي

4ـ مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي / ريمون آرون. ترجمة باقر پرهام

5ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي

6ـ جزوة نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر عبدالهي (دانشگاه علامه)

روش تحقيق در علوم‌اجتماعي

1ـ پيمايش در تحقيقات اجتماعي / دواس،دي.اي/(1376)، ترجمة هوشنگ نايبي /تهران/ نشرني/چاپ اول

2ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر رفيع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شركت‏ سهامي انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏هاي تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) / دكتر ساروخاني، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انساني/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / ترز بيكر، ترجمه دكتر نايبي ، نشر ني

5-استدلال‏ آماري در جامعه‏شناسي / مولر، ترجمه هوشنگ نايبي/چاپ اول / تهران/ نشرني

6- روش تحقيق كاربردي/ دكتر ازكيا / جلد اول / انتشارات كيهان

7- درآمدي بركاربرد  آمار در تحقيقات اجتماعي

8- سؤالات  آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 1385

زبـان

1ـ زبان عمومي

2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و ….

3ـ مفاهيم و اصلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز 

 

 

 حوزه‌هاي انسان‌شناسي

 

1ـ مباني انسان‌شناسي (گردشهر با چراغ) / دكتر روح‌الاميني

2ـ انسان‌شناسي فرهنگي/ ترجمه آقاي ثلاثي

3ـ روش‌تحقيق در انسان‌شناسي / ترجمه آقاي ثلاثي

4ـ انسان‌شناسي عمومي / دكتر عسگري خانقاه

5ـ تاريخ انديشه و نظريه‌هاي انسان‌شناسي / دكتر ناصر فكوهي

6ـ جزوه مردم‌شناسي ما قبل تاريخ/ دكتررفيع‌فر

7ـ جزوه انسان‌شناسي باستان‌شناسي / دكتر رفيع‌فر

8ـ روش، بينش، تجربه / دكتر عسكري‌خانقاه

9ـ جزوه انسان‌شناسي زبان‌شناختي / دكتر مدرسي و خانم نرسيسيانس

10ـ جزوه نظام خويشاوندي / دكتر مقصودي

11ـ انسان‌شناسي زيستي / دكتر عسكري خانقاه

12ـ زمينه فرهنگ‌شناسي / دكتر روح‌الاميني

13ـ نظريه‌هاي مردم‌شناسي / مروين گاربارينو/ ترجمه عباس محمدي‌اصل

14ـ تاريخ مردم شناسي / هيس / ترجمه ابوالقاسم طاهري

15ـ تاملي بر خاستگاه جامعه‌روستايي / دكتر رفيع‌فر، مجله دانشنامه جهان اسلام

16ـ فرهنگ برادوستي / دكتر رفيع‌فر / دانشنامه جهان اسلام

17ـ منشأ عالم، حيات، انسان و زبان / دكتر رفيع‌فر، نشر آگه

18ـ انسان‌شناسي شهري / دكتر فكوهي

19ـ درآمدي بر انسان شناسي/ كلودريويير

20ـ انسان‌شناسي سياسي/كلودريويير/ ترجمه دكتر ناصر فكوهي

21ـ درآمدي بر اسنان شناسي/ سايمون كلمن/ ترجمه دكتر ثلاثي

22ـ گسترة علوم انساني ترجمه: دكتر فكوهي/ دكتر رفيع‌فر/ دكتر كتبي

 

 


 

منابع مطالعات فرهنگي (دانشگاه علامه‏طباطبايي)

 


الف- فرهنگ و ادب ايران

1ـ باستاني پاريزي، محمد ابراهيم(1356) حماسة كوير. تهران: انتشارات اميركبير

2ـ نيرنوري، عبدالحميد(1375) سهم ايران در فرهنگ جهان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

3ـ زرين‌كوب، عبدالحسين(   ) كارنامه اسلام، تهران، اميركبير

4ـ فرهادي، مرتضي (1380) واره: نوعي تعاون سنتي كهن زنانه در ايران(مقدمة مولف)، تهران،1380

5ـ فرهادي، مرتضي(1371) فرهنگ ياريگري در ايران. مركز نشر دانشگاهي

6ـ فرهادي، مرتضي(1378)مردم‌نگاري دانش‌ها و فن‌آوري‌هاي سنتي در ايران.نماية پژوهش،شمارة 12 و 11

7ـ شايگان، داريوش(1381) افسون‌زدگي جديد، ترجمة فاطمه ولياني، تهران، 1381. نشر و پژوهش فرزان.

8ـ دستغيب، عبدالعلي، سايه روشن‌هاي شعر نو فارسي.

9ـ شفيعي كدكني، صور خيال در شعر فارسي

10ـ  از صبا تا نيما (جلد دوم)

11ـ آل احمد، جلال، غرب زدگي

ب: روش‌تحقيق

1ـ سيلورمن(1379) روشهاي تحقيق كيفي، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ ذكائي، محمد سعيد(1381) نظريه و روش در تحقيقات كيفي، فصلنامة علوم اجتماعي، شمارة 17

پ: مفاهيم و نظريه‌ها

1ـ ديورينگ، سايمون(1382) مطالعات فرهنگي، ترجمة نيما ملك محمدي و شهريار وقفي‌پور، شابك.

2ـ استريناتي، دومينيك(1380) مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي فرهنگ عامه ، ترجمه ثريا پاك‌نظر

3ـ بيلينگتون، رزا و همكاران(1380) فرهنگ و جامعه

ت: مردم‌ِشناسي

1ـ بيتس، دانيل (1375) انسان‌شناسي فرهنگي، ترجمه محسن ثلاثي.

2ـ فكوهي، ناصر(1382) تاريخ انديشه و نظريه‌هاي انسان‌شناسي، تهران، نشر ني.

3ـ پلتو، پرني(1375) روش‌تحقيق در انسان‌شناسي، تهران، انتشارات علمي

4ـ اسپرولي، جيمز و لك‌كوردي(1372) پژوهش فرهنگي، مردم‌نگاري از جوامع پيچيده، ترجمه ملك‌محمدي        

 

نظریه ها:

1ـ زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي / لوئيس كوزر، ترجمة محسن ثلاثي

2ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي در دوران معاصر/ جورج ريتزر، ترجمة محسن ثلاثي

3ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر توسلي

4ـ نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر آزاد ارمكي

5ـ جزوة نظريه‌هاي جامعه‌شناسي / دكتر عبدالهي (دانشگاه علامه)

6ـ مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي / ريمون آرون. ترجمة باقر پرهام

  روش تحقيق در علوم‌اجتماعي

1ـ پيمايش در تحقيقات اجتماعي / دواس،دي.اي/(1376)، ترجمة هوشنگ نايبي /تهران/ نشرني/چاپ اول

2ـ كندوكاوها و پنداشته‌ها / دكتر رفيع‌پور‏ ، فرامرز(1370)،/تهران/ شركت‏ سهامي انتشار/ چاپ چهارم

3ـ روش‏هاي تحقيق در علوم اجتماعي (جلد اول) / دكتر ساروخاني، باقر (1372) تهران / پژوهشگاه علوم انساني/ چاپ اول

4ـ نحوة انجام تحقيقات اجتماعي / ترز بيكر، ترجمه دكتر نايبي ، نشر ني

5-استدلال‏ آماري در جامعه‏شناسي / مولر، ترجمه هوشنگ نايبي/چاپ اول / تهران/ نشرني

6- روش تحقيق كاربردي / دكتر ازكيا / جلد اول / انتشارات كيهان

7- درآمدي بركاربرد  آمار در تحقيقات اجتماعي

8- سؤالات  آزمون كارشناسي ارشد از 1373 الي 1385

زبـان

1ـ زبان عمومي

2ـ زبان تخصصي در علوم اجتماعي. متون تخصصي هورتون، گيدنز، ريتزر و ….

3ـ مفاهيم و اصطلاحات كليدي علوم اجتماعي در كتابهاي زمينه‌جامعه‌شناسي (آقاي آريانپور) و جامعه‌شناسي گيدنز